de en pl dk it es cn fr nl tr se cz jp ru he
Hegemann Unternehmensgruppe

Vítejte na domovské stránce firmy

STERN UND KREISSCHIFFAHRT GMBH

Spolu s nejvìtší a nejstarší berlínskou lodní dopravní spoleèností nechte za sebou shon rušných berlínských ulic
a vychutnejte si nejvìtší krásy mìsta na øece Havole, Sprévì a bezpoètu jezer.

Plavební øád

Nabízíme velký výbìr linkových plaveb - od hodinových projíždìk historickým centrem Berlína až po celodenní
plavby Berlínem a Braniborami.
Další informace k celému našemu programu plaveb získáte na adrese:

info@sternundkreis.de nebo na telefonu +49 30 536360 0

pbg_01


Berlínské mosty

Vychutnejte si okružní plavbu mìstem doprovázenou odborným výkladem — na pøání také v angliètinì. Nechte na
sebe pùsobit rozmanitou architekturu a jenom spolu s námi poèítejte — Berlín má totiž více mostù než Benátky.
Odjezdy — každý den:
Jannowitzbrücke, Friedrichstraße/Reichstagufer a Schloßbrücke Charlottenburg / Bonhoeffer Ufer
Trvání plavby: 3,5 hod.

Veèerní berlínské mosty
Vydejte se s námi na veèerní plavbu pod berlínskými mosty, napøíè nikdy neusínající metropolí se všemi jejími
nejvìtšími lákadly.
Centrum Berlína vás pøi pohledu z vodní hladiny pøivítá ve zcela novém svìtle.
Odjezdy — každý den: Jannowitzbrücke, Friedrichstraße/Reichstagufer
Trvání plavby: 3 hod.

Historická okružní plavba
Plavba s výkladem v nìmèinì a na pøání v angliètinì vám ukáže všechny nejdùležitìjší pamìtihodnosti starého a
nového Berlína, vèetnì vládní ètvrti.
Odjezdy - každý den: Nikolaiviertel, Friedrichstraße/Weidendamm
Trvání plavby: 1 hod.

Okružní plavba po 7 jezerech
Pokochejte se idylkou havolských jezer. Bìhem plavby po jezerech Kleiner Wannsee, Pohlesee, Stölpchensee,
Griebnitzsee, Glienicker Lake, Jungfernsee a po øece Havole zpìt k jezeru Wannsee vám impozantní stavby
poodhalí svou historii.
Odjezdy - každý den: nádraží Bahnhof Wannsee
Trvání plavby: 2 hod.

Po øece Sprévì k jezeru Großer Müggelsee
Vydejte se od pøístavu Treptow do nejkrásnìjších koutù pøírody na jihovýchodì Berlína a jejich okolí. Pøes staré
mìsto Altstadt Köpenick s proslulým zámkem a radnicí poplujete k jezeru Großer Müggelsee, obklopenému kopci
Müggelberge s rozhlednou Müggelturm.
Odjezdy - každý den: pøístav Treptow Hafen
Trvání plavby: 3 hod.

Pronájem lodí
Splòte si svùj sen

sans_trep

Plánujete nìjakou akci v Berlínì? Organizaèní tým firmy Stern und Kreisschiffahrt nabízí programy na míru,
pøizpùsobené vašim pøáním. Vy požádáte o rezervaci a my pro vás vše zorganizujeme. Budeme vám k dispozici
radou i skutkem od provopoèáteèního plánování až po koneènou realizaci. Zaøídíme pro vás živou hudbu, od
"dýdžeje" až po jazzovou kapelu, obstaráme pro vás umìlce nebo prùvodce. V pøípadì dotazù jsme vám kdykoli
k dispozici na adrese: charter@sternundkreis.de

Pohoštìní

Od vydatného menu až po slavnostní raut - náš šéfkuchaø vás okouzlí svými kulináøskými kreacemi. Rádi vám
pøedložíme nabídku: gastronomie@sternundkreis.de

sommer1

Kontakt
STERN UND KREISSCHIFFAHRT GMBH
Puschkinallee 15
12435 Berlin
Tel. +49 30 536360 0
Fax +49 30 536360 99
info@stenrundkreis.de